سفارش تبلیغ
صبا

تشنه کام

شعر

175

 

 

 

 

c

175ساقی را

دست بسته کنار نهر فرات

چشم پر خاک و استخوان به گلو

شادی روح پر فتوحشان صلوات[ سه شنبه 94/3/5 ] [ 7:58 صبح ] [ محسن مقیسه ] نظر